Regulamin Loterii „KUPUJ i WYGRYWAJ w GALERII KROTOSZYŃSKIEJ”Regulamin loterii promocyjnej „KUPUJ I WYGRYWAJ w Galerii Krotoszyńskiej”.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej „KUPUJ I WYRYWAJ w Galerii Krotoszyńskiej”, zwanej dalej „Loterią”, jest Spółka KSH Invest sp. z o. o. z siedzibą w Śremie (63-100) przy ulicy Rolnej 7a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000382302, NIP 7851790460, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Loteria promocyjna urządzana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej
w Poznaniu zgodnie z przepisami Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 612 ze zm.).
1.3. Loteria promocyjna urządzana jest na terenie centrum handlowego Galeria Krotoszyńska (zwanego dalej Galerią), mieszczącego się przy ulicy Słodowej 13
w Krotoszynie (64-700 Krotoszyn), na terenie województwa wielkopolskiego.
1.4. Loteria promocyjna urządzana jest w okresie od 02 listopada 2015 roku do 28 stycznia 2016 roku (ostateczny termin zakończenia postępowania reklamacyjnego).
1.5. Promocją objęte są wszelkie produkty oraz usługi oferowane w punktach handlowych znajdujących się na terenie Galerii z zastrzeżeniem pkt 2.8. Regulaminu.
1.6. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 02 listopada 2015 roku od godziny 7:00 do dnia 20 grudnia 2015 roku do godziny 17:00 z wyłączeniem dni,
w których Galeria jest nieczynna, tj. 11 listopada 2015 roku (Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy).
1.7. Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączeni są pracownicy Organizatora, Galerii Krotoszyńskiej, pracownicy punktów handlowych położonych na terenie Galerii oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
1.8. Przez członków najbliższych rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1.9. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Loterii (dalej Regulamin) w całości. Przystępując do Loterii, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
2. Zasady urządzania Loterii:
2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Organizator dokona weryfikacji co do spełniania tego warunku najpóźniej podczas wydania Nagrody. W celu weryfikacji pełnoletności Laureata danej Nagrody, Organizator może poprosić Uczestnika
o okazanie dokumentu potwierdzającego tę okoliczność, w szczególności dowodu tożsamości.
2.2. Warunkiem udziału w Loterii jest:
a. zapoznanie z Regulaminem;
b. dokonanie w punktach handlowych lub usługowych w Galerii w okresie,
o którym mowa w pkt 1.6., zakupu towaru lub usługi na kwotę nie mniejszą niż 50,00 zł w ramach jednej transakcji;
c. odebranie oraz zachowanie dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT, dokumentującego dokonanie transakcji o którym mowa w punkcie 2.2. lit.b;
d. odebranie  Kuponu promocyjnego (wzór  Kuponu przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu) w punkcie loteryjnym mieszczącym się w Galerii (dalej Stanowisko) lub w sklepie, w którym dokonano zakupów;
e. prawidłowe wypełnienie  Kuponu na zasadach opisanych w pkt 2.6. oraz dołączenie do niego oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzającego dokonanie zakupu w Galerii w okresie sprzedaży promocyjnej zgodnie z  pkt. 1.6. Regulaminu na kwotę minimum 50 zł oraz wrzucenie go do urny znajdującej się na terenie Galerii najpóźniej do godz. 17:05 dnia 20 grudnia 2015 roku.
2.3. Stanowisko loteryjne znajdujące się w biurze Galerii obsługiwane jest przez pracowników Galerii w dniach od 2 listopada 2015 roku do 20 grudnia 2015 roku włącznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, tj. 11 listopada 2015 roku (Narodowe Święto Niepodległości), w godzinach:
a. od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 19:00;
b. w niedziele w godzinach 11:00 – 18:00.
2.4. Na terenie Galerii, w holu głównym, ustawiona jest urna zamknięta na kłódkę, do której klucz posiada wyłącznie wewnętrzna Komisja Nadzoru nad Loterią (zwana dalej „Komisją”). Ponadto drzwiczki urny są zabezpieczone dwiema plombami. W dniu losowania jeden z członków Komisji sprawdza czy plomby nie zostały naruszone, następnie usuwa plomby, a po wyjęciu przesypuje je do worków. Następnie urna zostaje zamknięta i  zabezpieczona nowymi plombami.
2.5. Zakup w Galerii za kwotę min. 50,00 zł brutto na jednym dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT) uprawnia do udziału w Loterii pod warunkiem, że jest dokonany w jednym ze sklepów znajdującym się na terenie Galerii w okresie od godz. 7:00 dnia 02 listopada 2015 roku do godz. 17:00 dnia 20 grudnia 2015 roku. Weryfikacja paragonów nastąpi podczas wydawania  Kuponów promocyjnych przy Stanowisku lub w sklepie, w którym zostały dokonane zakupy.
2.6. Prawidłowe wypełnienie Kuponu polega na uzupełnieniu w czytelny sposób następujących pól:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Numer telefonu lub/i adres e-mail;
d. Kod pocztowy zgodny z podanym w dowodzie osobistym.
2.7. Warunkiem udziału w Loterii jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2014 poz. 1182
z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.). Podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w loterii promocyjnej. Akceptacja powyższych oświadczeń następuje poprzez złożenie podpisu Uczestnika Loterii w wyznaczonym do tego miejscu na kuponie promocyjnym.
2.8. Do udziału w loterii nie uprawnia:
a. zakup napojów alkoholowych, w tym piwa, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 poz. 1356 ze zm.);
b. zakup wyrobów tytoniowych;
c. zakup produktów leczniczych i farmaceutycznych (wydawanych na receptę lub bez recepty);
d. wymiana kantorowa;
e. zakup usług bankowych i ubezpieczeniowych;
f. zakup doładowań kart telefonicznych typu pre-paid.
2.9. W przypadku, jeżeli dowód zakupu potwierdza zakup towarów lub poniesienie wydatków, o których mowa w pkt 2.8. powyżej, kwota zakupu zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych towarów i usług wynikającej z dowodu zakupu.
2.10. Każdy prawidłowo wypełniony  Kupon promocyjny (zgodnie z pkt 2.6. niniejszego Regulaminu) wraz z załączonym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) bierze udział w odpowiednim losowaniu nagród w loterii.
2.11. Jeden dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), z zastrzeżeniem pkt 2.2. lit. b. i pkt 2.8. powyżej, może być dołączony do jednego Kuponu i nie może być ponownie wykorzystany w loterii. Wielokrotność kwoty o której mowa w pkt 2.2. lit. b. nie uprawnia do przypisania jednego dowodu zakupu do większej ilości  Kuponów.
2.12. W loterii nie są uwzględniane  Kupony (wraz z załączonymi dowodami zakupu):
a. dostarczone po upływie terminu wynikającego z pkt 2.2. lit. e. oraz w inny sposób niż poprzez wrzucenie  Kuponu do urny;
b. niezawierające wszystkich danych wymaganych w pkt 2.6. powyżej włącznie z wyrażeniem odpowiednich zgód  (brak podpisu pod zgodami) lub zawierające błędne dane, nieczytelne, jak również  Kupony noszące ślady przerobienia, podrobienia,  Kupony zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności.
Dla uznania  Kuponu za nieważny wystarczy, że spełni on jeden z ww. warunków.
2.13. Jeden Uczestnik może wziąć wielokrotnie udział w Loterii na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie.
2.14. Administratorem danych osobowych jest KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (63-100) przy ul. Rolnej 7a. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.) wyłącznie w celu urządzania loterii promocyjnej przez Organizatora. Uczestnicy Loterii mają prawo wglądu do tych danych i ich poprawiania.
2.15. Organizator może opublikować dane osobowe oraz wizerunek Laureata Loterii promocyjnej pod warunkiem uzyskania jego zgody na piśmie. Uczestnikowi Loterii promocyjnej, który wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, wizerunku lub głosu w celach reklamowych, nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
2.16. Wszystkie  Kupony promocyjne należy wrzucać wyłącznie do urny znajdującej się
w holu głównym Galerii na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Lista Nagród w Loterii
3.1. Nagrody I rzędu: 2 (dwa) telewizory LED marki SAMSUNG 48’ o wartości jednostkowej brutto 1899,00 zł brutto. Łączna wartość nagród I rzędu wynosi 3798,00 zł brutto.
3.2. Nagrody II rzędu: 2 (dwa) komputery osobiste marki Packard Bell Easynote o wartości jednostkowej 899 zł brutto. Łączna wartość nagród II rzędu wynosi 1798,00 zł brutto.
3.3. Nagrody III rzędu: 2 (dwa) tablety Kiano Elegance 8 by Zanetti o wartości jednostkowej 399 zł brutto. Łączna wartość nagród III rzędu wynosi 798,00 zł brutto.
3.4. Łączna pula Nagród w Loterii wynosi 6394,00 zł brutto.
3.5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
3.6. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
3.7. Prawo do Nagrody jest niezbywalne.
3.8. Jeden uczestnik, danego dnia, w którym odbywa się losowanie, może wygrać tylko jedną Nagrodę zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4. poniżej.
4. Losowanie Nagród oraz ogłoszenie wyników losowania
4.1. W dniu losowania, w godzinach ustalonych w pkt 4.2. niniejszego Regulaminu, z urny zostaną zdjęte plomby i nastąpi oficjalne otwarcie urn przez członków wewnętrznej Komisji.
4.2. Losowania nagród odbywają się w terminach:
a. Losowanie nr 1 – 29 listopada 2015 o godz. 17:15 (spośród  Kuponów wrzuconych do urn w dniach 02.11.2015 – 29.11.2015, do godz. 17:05);
b. Losowanie nr 2 – 20 grudnia 2015 o godz. 17:15 (spośród  Kuponów wrzuconych do urn w dniach 19.11.2013, od godziny 17:06 – 20.12.2015, do godziny 17:05).
4.3. Losowania nagród odbywają się na terenie Galerii Krotoszyńskiej przy ulicy Słodowej 13 w Krotoszynie pod nadzorem wewnętrznej Komisji Nadzoru. W dniu losowania otwierane są worki z  Kuponami z danego okresu przypisanego do danego Losowania. Losowania dokonuje jeden z członków Komisji. Z losowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
4.4. W każdym losowaniu przyznana zostanie:
a. 1 (jedna) Nagroda I rzędu, o której mowa w pkt 3.1. Regulaminu;
b. 1 (jedna) Nagroda II rzędu, o której mowa w pkt 3.2. Regulaminu;
c. 1 (jedna) Nagroda III rzędu, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu.
4.5. Podczas losowania Komisja Nadzoru sprawdzi, czy wylosowany  Kupon wraz
z dowodem zakupu spełniają warunki określone w pkt 2. niniejszego Regulaminu. Jeśli  Kupon lub dołączony do niego dowód zakupu nie spełniają wymogów niniejszego Regulaminu, nie biorą udziału w dalszym losowaniu, a Komisja dokona losowania w jego miejsce innego  Kuponu, aż do chwili wyłonienia Laureata, przy czym dla danej Nagrody czynność losowania wykonywana jest maksymalnie 10 razy. Nagroda niewydana, po wyczerpaniu procedury, o której mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4.6. Do uznania danego Uczestnika Loterii za Laureata danej Nagrody uprawnia jego obecność w trakcie losowania przeprowadzanego w danym dniu w Galerii. Za Laureata może zostać uznana wyłącznie osoba, której dane widnieją na  Kuponie promocyjnym. Tożsamość Laureata potwierdza się poprzez odczyt jego danych z okazanego dokumentu tożsamości.
4.7. Nazwiska Laureatów poszczególnych Nagród są trzykrotnie odczytywane w odstępach 30-sekundowych w trakcie losowania  Kuponów promocyjnych. Osoby wyczytane są zobowiązane zgłosić się do prowadzącego losowanie niezwłocznie po odczytaniu nazwiska widniejącego na wylosowanym  Kuponie promocyjnym, jednak nie później niż w czasie 30 sekund od chwili ostatniego (trzeciego) wyczytania nazwiska. W przypadku nie zgłoszenia się wyczytanej osoby w czasie podanym w zdaniu poprzednim, Komisja Nadzoru nad Loterią ogłasza, iż Nagroda losowana jest ponownie i przystępuje do losowania  Kuponu promocyjnego kolejnego Uczestnika Loterii, z zastrzeżeniem pkt 4.5. powyżej.
4.8. Wylosowanie  Kuponu promocyjnego danego Uczestnika Loterii i przyjęcie przez niego Nagrody powoduje wyłączenie takiego  Kuponu promocyjnego z udziału w dalszej części prowadzonego losowania, z zastrzeżeniem treści pkt 4.9. poniżej.
4.9. Kupony promocyjne, które biorą udział w losowaniu nr 1 (dnia 29 listopada 2015 roku) nie mogą brać udziału w losowaniu nr 2 (dnia 20 grudnia 2015 roku).
5. Zasady wydawania Nagród
5.1. Nagrody w Loterii wydawane są w danym dniu losowania, bezpośrednio po jego zakończeniu najpóźniej do godziny 21:00, osobiście do rąk Laureata w biurze Galerii Krotoszyńskiej.
5.2. Nagrody zostaną wydane Laureatom po uprzedniej weryfikacji:
a. zgodności danych osoby zgłaszającej się po odbiór Nagrody z danymi wskazanymi na  Kuponie (na podstawie okazanego dowodu tożsamości lub innego dokumentu dopuszczonego przez Organizatora);
b. dowodu zakupu przypisanego do zwycięskiego  Kuponu.
5.3. Warunkiem odbioru danej Nagrody jest podpisanie Protokołu Odbioru Nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu loterii.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Laureatów. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające
z podania błędnych danych osobowych i teleadresowych.
5.5. W przypadku negatywnej weryfikacji lub nieodebrania Nagrody w terminie, o którym mowa w pkt 5.1., Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
6. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia loterii promocyjnej.
6.1. Organizator powołuje Wewnętrzną Komisję Nadzoru czuwającą nad przebiegiem Loterii (zwaną Komisją) i wydaje regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca aktualne świadectwo zawodowe do nadzoru loterii promocyjnych wydane przez Ministra Finansów.
7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Terminy przedawnienia roszczeń.
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Loterii można zgłaszać na piśmie  listem poleconym na adres Organizatora Loterii tj. KSH Invest sp. z o.o., ul. Rolna 7a, 63-100 Śrem, z dopiskiem „KUPUJ I WYGRYWAJ
w Galerii Krotoszyńskiej”, jednak nie później niż do 14 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
7.2. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2010, nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie Uczestnika, jak również wskazanie loterii promocyjnej oraz treść żądania.
7.3. Rozpatrzenie reklamacji i wysłanie zawiadomienia o jej wyniku listem poleconym na adres podany w reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora, jednak nie później niż do 28 stycznia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
7.4. Wszelkie roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia,
w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest osobom pełnoletnim w siedzibie Organizatora w dni robocze w godzinach 9:00 – 15:00 oraz w Galerii Krotoszyńskiej przy ul. Słodowej 13 w Krotoszynie przy Stanowisku Loterii w godzinach od 10:00-19:00 oraz na stronie internetowej www.galeria-krotoszynska.com w okresie od 02 listopada 2015 roku do 28 stycznia 2016 roku.
8.2. Wszelkie spory wynikające z przebiegu Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
8.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 ze zm.).
8.4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

Data: 02 Lis 2015
Kategorie: Aktualności, Bosz, CCC, Czak Cafe, DanHen, Dino, Dla Dzieci, Domestica, Esotiq, Euro RTV AGD, For Men, Galeria, Kantor Exchange, Kultura, Mikuś, MonEw, Pepco, Pionier, Plus GSM, Promocje, Rossmann, Szachownica, Top Secret, Venus Style, Wydarzenia