Konkurs plastyczny „Moja Galeria”Regulamin konkursu plastycznego „Moja galeria”

1

Organizatorem Konkursu jest firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Rolnej 7a, będąca właścicielem Galerii Krotoszyńskiej znajdującej się przy ul. Słodowej 13 w Krotoszynie.

2

Celem Konkursu jest przedstawienie przez uczestników wymarzonej galerii handlowej.

3

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 13 lat z podziałem na 3 grupy wiekowe:

wiek 3-6 lat

wiek 7-9 lat

wiek 10-13 lat

4

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej technice artystycznej o tematyce: „Moja galeria”.

5

Każda praca musi być podpisana na odwrocie:

– imieniem i nazwiskiem dziecka przygotowującego pracę;

– wiekiem dziecka;

– podpisem opiekuna prawnego dziecka (podpis opiekuna prawnego dziecka na odwrocie pracy jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu);

– numerem telefonu kontaktowego.

Prace niezgodne z powyższą specyfikacją nie będą kwalifikowane.

6

Prace powinny zostać dostarczone do Biura Dyrekcji Galerii Krotoszyńskiej, znajdującej się w Krotoszynie przy ul. Słodowej 13 w terminie od dnia 06.05.2019 r. do dnia 27.05.2019 r. w godzinach otwarcia obiektu. Decyduje data wpływu prac.

7

Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisje Konkursową, która zostanie powołana spośród przedstawicieli Organizatora Konkursu.

Ocena prac konkursowych nastąpi na podstawie kryteriów:

– zgodność pracy z tematem;

– estetyka wykonania;

– oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu.

Komisja konkursowa posiada pełną swobodę w wyborze najlepszych prac.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.06.2019. O przyznaniu nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani podczas wręczenia nagród, które nastąpi w Galerii Krotoszyńskiej dnia 01.06.2019 w Dzień Dziecka w Galerii Krotoszyńskiej.

8

Zwycięzcy Konkursu zostaną nagrodzeni bonami zakupowymi do sklepu Mikuś o wartości 50 zł.

Pulą nagród w konkursie jest 6 bonów, po dwa na każdą kategorie wiekową.

9

Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w formie pieniężnej.

10

W momencie dostarczenia podpisanych prac konkursowych do siedziby Galerii Krotoszyńskiej, wszelkie dotyczące ich prawa autorskie przechodzą nieodpłatnie na Organizatora konkursu.

Nie ma możliwości zwrotu prac ich autorom po zakończeniu wystawy.

11

Podpisanie prac przez opiekuna prawnego dziecka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w mediach (na stronie www Galerii Krotoszyńskiej oraz portalu Facebook Galerii Krotoszyńskiej); zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem.

Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych jest KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (63-100) przy ul. Rolnej 7a. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Organizator Konkursu może opublikować dane osobowe uczestnika Konkursu, tj. imię oraz wiek, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody jego opiekuna prawnego.

Po ogłoszeniu wyników Konkursu i wydaniu nagród, dane osobowe udostępnione w celu przeprowadzenia Konkursu zostaną przez Organizatora usunięte.

12

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin wyżej wymienionych osób tj. rodzice, dzieci, małżonkowie oraz rodzeństwo.

13

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie i formie.

 

Data: 06 maja 2019
Kategorie: Aktualności, Dla Dzieci, Galeria, Kultura, Mikuś, Wydarzenia