Konkurs Ach To TY!Regulamin konkursu plastycznego „Ja jako gwiazda sportu”

 • 1

Organizatorem Konkursu jest firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Rolnej 7a, będąca właścicielem Galerii Krotoszyńskiej znajdującej się przy ul. Słodowej 13 w Krotoszynie.

 • 2

Celem Konkursu jest przedstawienie przez uczestników swojej ulubionej dyscypliny sportu, swojego ulubionego sportowca w formie pracy plastycznej.

 • 3

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 13 lat z podziałem na 3 grupy wiekowe:

 • wiek 3-6 lat
 • wiek 7-9 lat
 • wiek 10-13 lat
 • 4

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej technice artystycznej o tematyce: „Ja jako gwiazda sportu”.

 • 5

Każda praca musi być podpisana na odwrocie:

– imieniem i nazwiskiem dziecka przygotowującego pracę;

– wiekiem dziecka;

– podpisem opiekuna prawnego dziecka (podpis opiekuna prawnego dziecka na odwrocie pracy jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu);

– numerem telefonu kontaktowego.

Prace niezgodne z powyższą specyfikacją nie będą kwalifikowane.

 • 6

Prace powinny zostać dostarczone do Biura Dyrekcji Galerii Krotoszyńskiej, znajdującej się w Krotoszynie przy ul. Słodowej 13 w terminie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. w godzinach otwarcia obiektu. Decyduje data wpływu prac.

 • 7
 1. W terminie poprzedzającym ogłoszenie wyników, w dniach 03.09.2018 r. – 06.09.2018 r., wszystkie złożone w Biurze Dyrekcji prace konkursowe umieszczone zostaną na profilu głównym Galerii Krotoszyńskiej na portalu Facebook. Mechanizm  głosowania polegać będzie na kliknięciu pod zdjęciem danej pracy przycisku Lubię to.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, który jest dostępny w sieci Internet pod adresem: http://www.facebook.com, ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego regulaminu, uczestnicy Konkursu powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.

Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu promocji. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania konkursem na własną odpowiedzialność. Administratorem danych zebranych na potrzeby przeprowadzenia konkursu jest Organizator, a nie serwis Facebook.

 1. Zdjęcia z największa liczbą polubień zostaną wybrane i dodatkowo ocenione przez Komisje Konkursową, która zostanie powołana spośród przedstawicieli Organizatora Konkursu.
 2. Ocena prac konkursowych nastąpi na podstawie kryteriów:

– zgodność pracy z tematem;

– estetyka wykonania;

– oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu.

Komisja konkursowa posiada pełną swobodę w wyborze najlepszych prac.

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 07.09.2018. O przyznaniu nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi w Galerii Krotoszyńskiej dnia 08.09.2018 podczas oficjalnego zakończenia projektu Plaża ach to Ty z udziałem siatkarza plażowego Sebastiana Kaczmarka.
 • 8

Zwycięzcy Konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Trzy najlepsze prace z  I, II i III grupy wiekowej zostaną nagrodzone artykułami plastycznymi i akcesoriami sportowymi.

 • 9

Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w formie pieniężnej.

 • 10
 1. W momencie dostarczenia podpisanych prac konkursowych do siedziby Galerii Krotoszyńskiej, wszelkie dotyczące ich prawa autorskie przechodzą nieodpłatnie na Organizatora konkursu.
 2. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie zostaną wystawione w Galerii Krotoszyńskiej po zakończeniu Konkursu.
 3. Nie ma możliwości zwrotu prac ich autorom po zakończeniu wystawy.
 • 11
 1. Podpisanie prac przez opiekuna prawnego dziecka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w mediach (na stronie www Galerii Krotoszyńskiej oraz portalu Facebook Galerii Krotoszyńskiej); zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem.
 2. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Administratorem danych osobowych jest KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (63-100) przy ul. Rolnej 7a. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 4. Organizator Konkursu może opublikować dane osobowe uczestnika Konkursu, tj. imię oraz wiek, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody jego opiekuna prawnego.
 5. Po ogłoszeniu wyników Konkursu i wydaniu nagród, dane osobowe udostępnione w celu przeprowadzenia Konkursu zostaną przez Organizatora usunięte.
 • 12

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin wyżej wymienionych osób tj. rodzice, dzieci, małżonkowie oraz rodzeństwo.

 • 13

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie i formie.

Data: 28 Lip 2018
Kategorie: Aktualności, Dla Dzieci, Galeria, Kultura, Wydarzenia